Logo rozliczeniabdo.pl Sprawozdania i rozliczenia BDO dla firm.

BDO Jak sprawdzić Numer BDO po Nipie-Wyszukiwarka rejestr BDO.

BDO Jak sprawdzić Numer BDO po Nipie-Wyszukiwarka rejestr BDO.

Jak sprawdzić numer BDO po NIPie? Wyszukiwarka rejestru BDO.

Numer rejestrowy BDO to kluczowy element systemu gospodarowania odpadami w Polsce. W artykule omówimy, jak sprawdzić numer BDO po NIPie, co to jest numer rejestrowy BDO, gdzie musi być umieszczony oraz jakie kary grożą za jego brak. Poniższy artykuł ma charakter informacyjny i jest przeznaczony do poszerzania świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z bazą danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.

Co to jest numer rejestrowy BDO?

Numer rejestrowy BDO to unikatowy numer nadany przez marszałka województwa, który pozwala na identyfikację podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Rejestr BDO, czyli Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, jest obowiązkowy dla wielu firm, które generują odpady lub wprowadzają na rynek produkty opakowane.

Rejestracja w systemie BDO jest niezbędna, aby dany podmiot mógł legalnie prowadzić działalność. Każdy podmiot wpisany do systemu otrzymuje indywidualny numer BDO, który musi być umieszczony na dokumentach związanych z obrotem odpadami, takich jak faktury czy paragony.

Ile cyfr ma numer BDO?

Numer BDO składa się z 9 cyfr. Ten składający się z 9 cyfr numer jest niepowtarzalny i jednoznacznie identyfikuje dany podmiot w rejestrze BDO. Nadany numer BDO jest wykorzystywany w całym systemie gospodarowania odpadami oraz w dokumentacji związanej z obrotem produktami i opakowaniami.

Kto musi dokonać rejestracji w systemie BDO? Wpis do rejestru.

Numer rejestrowy BDO musi posiadać każda firma, która:

 • Wprowadza produkty w opakowaniach na rynek.
 • Zajmuje się gospodarowaniem odpadami.
 • Produkuje, importuje lub przetwarza produkty, które generują odpady.

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, obowiązek posługiwania się numerem BDO mają również przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z transportem odpadów. Firma posiadająca numer BDO musi regularnie aktualizować dane w systemie oraz prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów.

 Które podmioty nie podlegają wpisowi do Rejestru BDO? – Rejestracji w bazie danych o produktach oraz o gospodarce odpadami.

Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach wpisowi do rejestru nie podlegają:

 • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystuje odpady na potrzeby własne
 • podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe wykorzystywane:
  • w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz,
  • do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
  • do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
  • do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
  • przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz ustawy zmieniające ustawę o odpadach dopuszczają pewne wyjątki, które zwalniają z obowiązku wpisu do rejestru w BDO, np.:

 • przedsiębiorca, który podpisze umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, nie będzie wytwórcą odpadów. W takim przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. W związku z powyższym warto dokładnie przeanalizować zapisy umowy, aby podmiot świadczący usługę nie zastrzegł sobie, iż nie będzie wytwórcą odpadów powstałych w związku ze świadczoną usługą.
  Przykładowo, jeśli w Twojej firmie ulegną zużyciu / uszkodzeniu świetlówki (tj. odpad niebezpieczny o kodzie 16 02 13*), a nie chcesz się wpisywać do rejestru w BDO jako wytwórca odpadów, możesz zlecić wykonanie usługi konserwacji i naprawy oświetlenia firmie prowadzącej taką działalność. Wtedy zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, to firma świadcząca usługę konserwacji i naprawy oświetlenia będzie wytwórcą odpadów i to ona będzie zobowiązana do wpisu do rejestru w BDO;
 • przedsiębiorca, który będzie wytwarzał tylko odpady o kodach i w ilościach wymienionych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, nie będzie musiał uzyskać wpisu do rejestru w BDO jako wytwórca odpadów;
 • jeśli kilku różnych przedsiębiorców wytwarzających odpady korzysta ze wspólnego lokalu, dopuszcza się przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal, jeżeli podmiot ten zapewni postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z ustawą o odpadach. Przeniesienie takiej odpowiedzialności oznacza przeniesienie praw i obowiązków ciążących na wytwórcy odpadów i następuje pod warunkiem zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
 • odpady powstające w części socjalnej dla pracowników są traktowane jak odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych. Zatem zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, odpady takie nie podlegają ewidencji, a ich wytwórcy zwolnieni są z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru w BDO, w zakresie tych odpadów. Jednak w przypadku wytwarzania pozostałych odpadów, powstających w wyniku prowadzonej działalności, obowiązek wpisu do rejestru BDO w zakresie wytwarzania takich odpadów nadal pozostaje.

Jak sprawdzić, czy firma ma numer BDO?

Aby sprawdzić, czy dana firma posiada numer BDO, można skorzystać z wyszukiwarki podmiotów zarejestrowanych w BDO. Wyszukiwarka BDO pozwala na sprawdzenie numeru rejestrowego BDO po nazwie firmy lub NIPie. Można wejść na stronę systemu BDO i użyć specjalnej wyszukiwarki, która umożliwia weryfikację, czy firma dopełniła obowiązku rejestracji.

Jak sprawdzić numer BDO po NIPie?

Aby sprawdzić numer BDO po NIPie, należy:

 1. Wejść na stronę systemu BDO.
 2. Znaleźć sekcję wyszukiwania podmiotów zarejestrowanych.
 3. Wprowadzić numer NIP firmy.
 4. Kliknąć przycisk „Szukaj”.

W ten sposób system wyświetli informacje o nadanym numerze BDO, jeśli dany podmiot jest zarejestrowany w systemie. Sprawdzić numer BDO po NIPie można szybko i łatwo, korzystając z internetowej bazy danych BDO.

BDO – jak sprawdzić numer rejestrowy BDO – Wyszukiwarka BDO – instrukcja obsługi – krok po kroku

Numer rejestrowy BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami) to niezbędny element dla firm prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami w Polsce. Sprawdzenie numeru BDO po NIPie może być kluczowe dla potwierdzenia legalności działań przedsiębiorstwa. W tym artykule przedstawimy krok po kroku, jak sprawdzić numer rejestrowy BDO, korzystając z wyszukiwarki BDO.

Krok 1: Wejście na stronę systemu BDO

Pierwszym krokiem jest wejście na stronę internetową systemu BDO. Można to zrobić, wpisując w przeglądarkę internetową adres strony systemu BDO lub korzystając z wyszukiwarki internetowej, wpisując frazy takie jak „BDO system” lub „rejestr BDO”.

link : https://bdo.mos.gov.pl/

Rejestracja firmy w BDO przejdz do systemu bdo przycisk

Krok 2: Zalogować się do systemu przez Profil Zaufany lub Bankowość elektroniczna.

Po wejściu na stronę główną systemu BDO, należy znaleźć sekcję poświęconą „Rejestr podmiotów” zarejestrowanych w bazie BDO. Zazwyczaj jest to dobrze widoczna sekcja.

Rejestracja firmy w BDO logowanie przez login
Rejestracja firmy w BDO logowanie przez login

Krok 3: Wprowadzenie Numeru NIP lub Nazwy wyszukiwanego podmiotu

W sekcji wyszukiwania podmiotów, znajdziesz pole do wprowadzenia numeru NIP firmy, której numer rejestrowy BDO chcesz sprawdzić. Wprowadź numer NIP dokładnie i upewnij się, że jest poprawny, aby uniknąć błędnych wyników wyszukiwania.

Wyszukiwarka firmy w BDO rejestr podmiotow
Wyszukiwarka firmy w BDO rejestr podmiotów

Krok 4: Wykonanie wyszukiwania

Po wprowadzeniu numeru NIP, kliknij przycisk „Szukaj” lub inny podobnie oznaczony przycisk, aby uruchomić wyszukiwanie. System przeszuka bazę danych BDO i wyświetli informacje o podmiocie, jeśli jest zarejestrowany.

Wyszukiwarka firmy w BDO rejestr podmiotow nazwa nip nazwisko
Wyszukiwarka firmy w BDO rejestr podmiotów nazwa nip nazwisko

Rejestracja w BDO – krok po kroku

Rejestracja w BDO jest procesem, który obejmuje kilka kroków:

 1. Złożenie wniosku: Podmiot, który chce się zarejestrować, musi złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO. Wniosek ten zawiera dane o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
 2. Weryfikacja wniosku: Marszałek województwa weryfikuje złożony wniosek i sprawdza, czy podmiot spełnia wszystkie wymagania określone w ustawie o odpadach.
 3. Nadanie numeru BDO: Po pozytywnej weryfikacji, nadawany jest indywidualny numer rejestrowy BDO, który musi być umieszczany na wszystkich dokumentach związanych z obrotem odpadami.

Rejestracja BDO jest konieczna, aby firma mogła legalnie prowadzić działalność związaną z odpadami i uniknąć kar za brak numeru BDO.

Numer BDO na fakturze i paragonie

Numer rejestrowy BDO musi być umieszczony na fakturach i paragonach wystawianych przez firmę. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy o odpadach i ma na celu zapewnienie transparentności oraz kontrolę nad obrotem odpadami.

Umieszczenie numeru BDO na fakturze lub paragonie pozwala na łatwe sprawdzenie, czy dany podmiot jest zarejestrowany w systemie BDO i czy prowadzi działalność zgodnie z przepisami. Numer BDO na fakturze i paragonie jest również ważnym elementem w procesie ewidencjonowania odpadów.

Numer rejestrowy należy umieszczać na dokumentach związanych z działalnością w zakresie produktów i odpadów, na przykład:

 • faktura VAT
 • paragon fiskalny
 • umowa kupna-sprzedaży
 • sprawozdania
 • karta przekazania odpadów
 • karta ewidencji odpadów przez firmy wytwarzające, transportujące, zbierające lub przetwarzające odpady oraz zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów.

Przykładowe sposoby umieszczania numeru rejestrowego:

 • w firmowej stopki umieszczanej na dokumentach
 • na pieczątce firmowej

numeru rejestrowego nie trzeba umieszczać na poniższych dokumentach:

 • kadrowych i związanych z bieżącą obsługą administracyjną i funkcjonowaniem biura firmy
 • przekazywanych do urzędu skarbowego
 • pozostałych dokumentach nie związanych bezpośrednio z działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO

Te informacje można znaleźć na stronie: https://bdo.mos.gov.pl/home/numer-rejestrowy-2/

Kary za brak numeru BDO

Brak numeru BDO może skutkować nałożeniem kary pieniężnej na podmiot prowadzący działalność w zakresie gospodarki odpadami. Kary BDO mogą wynosić od kilku tysięcy złotych do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od rodzaju naruszenia.

Firmy, które nie zarejestrują się w systemie BDO, nie umieszczają numeru BDO na fakturach lub paragonach, mogą zostać ukarane. Kara pieniężna ma na celu zmotywowanie przedsiębiorców do przestrzegania przepisów oraz zapewnienie właściwej ewidencji odpadów.

Obowiązkowi umieszczania numeru rejestrowego podlegają przedsiębiorcy:

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele
 • wprowadzający baterie lub akumulatory
 • wprowadzający pojazdy
 • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach
 • wprowadzający na terytorium kraju opony
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe

Podsumowanie najważniejszych informacji

 • Numer rejestrowy BDO to unikatowy numer nadawany przez marszałka województwa, który identyfikuje podmioty zajmujące się gospodarką odpadami.
 • Numer BDO składa się z 9 cyfr i jest niepowtarzalny.
 • Każda firma wprowadzająca produkty w opakowaniach na rynek, zajmująca się gospodarką odpadami lub transportem odpadów, musi posiadać numer BDO.
 • Można sprawdzić numer BDO po NIPie, korzystając z wyszukiwarki BDO dostępnej na stronie systemu BDO.
 • Rejestracja w BDO obejmuje złożenie wniosku, weryfikację oraz nadanie numeru BDO.
 • Numer BDO musi być umieszczany na fakturach, paragonach i dokumentach ewidencyjnych.
 • Brak numeru BDO może skutkować nałożeniem kary pieniężnej.
 • Warto zadbać o prawidłowe umieszczanie numeru BDO, aby uniknąć problemów z prawem i zapewnić właściwą ewidencję odpadów.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z bazą danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Dbałość o prawidłowe prowadzenie ewidencji i rejestracji w systemie BDO jest kluczowa dla każdego przedsiębiorcy prowadzącego działalność związaną z odpadami.

error: Content is protected !!