Logo rozliczeniabdo.pl Sprawozdania i rozliczenia BDO dla firm.

Jak złożyć sprawozdanie roczne do BDO po terminie?

Jak złożyć sprawozdanie roczne do BDO po terminie?

Jak złożyć sprawozdanie BDO? Wszystko, co musisz wiedzieć o sprawozdaniu rocznym do BDO w 2024 roku

Złożenie rocznego sprawozdania do BDO jest jednym z kluczowych obowiązków każdego podmiotu prowadzącego działalność związaną z gospodarką odpadami. W tym artykule dowiesz się, jak prawidłowo złożyć sprawozdanie BDO, jakie są terminy oraz co grozi za brak sprawozdania. Artykuł jest szczególnie wartościowy dla tych, którzy chcą uniknąć kar i potrzebują klarownych informacji na temat składania sprawozdań w systemie BDO.

Czym jest BDO i kto musi składać sprawozdanie w 2023 roku?

BDO, czyli Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, jest systemem ewidencji odpadów, który pozwala na śledzenie i zarządzanie odpadami w Polsce. Każdy podmiot, który prowadzi działalność polegającą na wytwarzaniu, zbieraniu, przetwarzaniu lub przekazywaniu odpadów, ma obowiązek rejestracji w systemie BDO oraz składania rocznych sprawozdań.

W ramach systemu BDO przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji odpadów oraz składania sprawozdań dotyczących wytwarzanych odpadów i o gospodarowaniu odpadami. Zgodnie z ustawą o odpadach, sprawozdanie BDO musi złożyć każdy podmiot, który prowadzi działalność związaną z gospodarowaniem odpadami, w tym także firmy zajmujące się recyklingiem, zbieraniem odpadów czy ich przetwarzaniem.

Jakie są rodzaje sprawozdań składanych do bazy danych o produktach i gospodarce odpadami – BDO?

Rodzaje sprawozdań, które należy złożyć do BDO, obejmują:

 1. Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.
 2. Sprawozdania dotyczące opakowań oraz gospodarowania odpadami opakowaniowymi.
 3. Sprawozdania o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami z tych produktów.

Każdy z tych dokumentów zawiera szczegółowe dane dotyczące ilości i rodzaju wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych odpadów. Dodatkowo, przedsiębiorcy muszą również składać sprawozdania zerowe, jeśli w danym roku nie prowadzili działalności w zakresie wytwarzania lub gospodarowania odpadami.

Terminy składania sprawozdań BDO – kiedy należy złożyć?

Termin składania sprawozdań BDO jest jasno określony przez przepisy prawa. Zgodnie z ustawą o odpadach, roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach za rok poprzedni należy złożyć do 15 marca. Oznacza to, że za rok 2023, termin złożenia sprawozdania upływa 15 marca 2024 roku.

W przypadku nieterminowego złożenia sprawozdania, podmioty mogą zostać ukarane grzywną. Dlatego tak ważne jest, aby przestrzegać terminów i złożyć sprawozdanie na czas. Warto także pamiętać o obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, który stanowi podstawę do sporządzenia sprawozdania.

Jak złożyć sprawozdanie BDO po terminie – krok po kroku?

Złożenie sprawozdania do BDO wymaga kilku kroków:

 1. Rejestracja w systemie BDO

  – Każdy podmiot musi posiadać konto w systemie BDO. Rejestracja jest obowiązkowa dla firm zajmujących się gospodarką odpadami.

 2. Prowadzenie ewidencji odpadów

  – Regularne prowadzenie ewidencji odpadów jest kluczowe dla prawidłowego sporządzenia sprawozdania.

 3. Wypełnienie formularza sprawozdania

  – Na stronie BDO należy wypełnić odpowiedni formularz, podając dane o ilości i rodzaju wytworzonych, zebranych i przetworzonych odpadów.

 4. Złożenie sprawozdania

  – Po wypełnieniu formularza, sprawozdanie należy przesłać elektronicznie do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Przy sporządzaniu sprawozdania ważne jest, aby wszystkie dane były rzetelne i dokładne. Błędy mogą skutkować koniecznością korekty sprawozdania oraz potencjalnymi sankcjami.

Co zrobić, jeśli przegapisz termin składania sprawozdania BDO? Termin mija 15 marca br.

Przegapienie terminu składania sprawozdania BDO może mieć poważne konsekwencje. W takiej sytuacji:

 1. Natychmiastowe złożenie sprawozdania – Jeśli przegapisz termin, jak najszybciej złóż sprawozdanie, nawet po terminie. System BDO umożliwia złożenie sprawozdania po terminie, co może pomóc w uniknięciu wyższych kar.
 2. Kontakt z urzędem marszałkowskim – Skontaktuj się z urzędem marszałkowskim właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności, aby poinformować o zaistniałej sytuacji i dowiedzieć się, jakie kroki należy podjąć.
 3. Złożenie korekty – Jeśli sprawozdanie zostało złożone z błędami, możliwe jest złożenie korekty. Termin na złożenie korekty wynosi 30 dni od daty złożenia pierwotnego sprawozdania.

Nieprzestrzeganie terminów składania sprawozdań BDO może skutkować grzywnami i innymi sankcjami administracyjnymi. Dlatego warto monitorować terminy i zadbać o terminowe składanie sprawozdań.

Kto jest zwolniony ze składania sprawozdania BDO?

Nie wszystkie podmioty muszą składać sprawozdanie do BDO. Zwolnione z tego obowiązku są:

 1. Małe firmy – Małe firmy, które nie wytwarzają odpadów w ilościach przekraczających określone limity, mogą być zwolnione z obowiązku składania sprawozdań.
 2. Podmioty nieprowadzące działalności związanej z odpadami – Podmioty, które nie prowadzą działalności polegającej na wytwarzaniu, zbieraniu, przetwarzaniu lub przekazywaniu odpadów, nie muszą składać sprawozdań.
 3. Działalność bezodpadowa – Firmy, które w danym roku nie prowadziły działalności związanej z gospodarką odpadami, mogą składać sprawozdanie zerowe lub być zwolnione z tego obowiązku.

Czy trzeba składać sprawozdanie zerowe do BDO?

Tak, w niektórych przypadkach konieczne jest składanie sprawozdania zerowego. Sprawozdanie zerowe składają podmioty, które w danym roku nie prowadziły działalności związanej z wytwarzaniem lub gospodarowaniem odpadami, ale są zarejestrowane w systemie BDO. Sprawozdanie zerowe potwierdza brak działalności odpadowej w danym roku kalendarzowym.

Kto musi podpisać sprawozdanie roczne BDO?

Sprawozdanie BDO musi być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu. Najczęściej jest to właściciel firmy, prezes zarządu lub inna osoba posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo. Podpisanie sprawozdania jest formalnym potwierdzeniem prawidłowości i kompletności zawartych w nim danych.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy specjalisty przy sporządzaniu sprawozdania BDO?

Korzystanie z pomocy specjalisty przy sporządzaniu sprawozdania BDO może przynieść wiele korzyści:

 1. Rzetelność i dokładność – Specjalista ds. BDO posiada wiedzę i doświadczenie, które pozwalają na dokładne i rzetelne wypełnienie sprawozdania.
 2. Oszczędność czasu – Skorzystanie z usług specjalisty pozwala zaoszczędzić czas, który przedsiębiorca może przeznaczyć na inne aspekty prowadzenia działalności.
 3. Zmniejszenie ryzyka błędów – Dzięki wsparciu specjalisty, ryzyko popełnienia błędów i konieczności składania korekt jest znacznie mniejsze.

Ile kosztuje pomoc specjalisty w przygotowaniu sprawozdania BDO?

Koszt pomocy specjalisty w przygotowaniu sprawozdania BDO może się różnić w zależności od zakresu usług i stopnia skomplikowania sprawozdania. Średnio, ceny usług specjalistów ds. BDO wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Warto jednak pamiętać, że inwestycja w pomoc specjalisty może zapobiec kosztownym karom za błędy i opóźnienia.

Jak skorzystać z pomocy de minimis przy opłacie produktowej?

Pomoc de minimis jest formą wsparcia dla przedsiębiorców, którzy ponoszą koszty związane z opłatami produktowymi. Aby skorzystać z pomocy de minimis, przedsiębiorca musi spełniać określone warunki i złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące działalności firmy oraz informacje o poniesionych kosztach związanych z gospodarką odpadami.

Korekta sprawozdania BDO – ile czasu na korektę?

Jeśli po złożeniu sprawozdania do BDO okaże się, że zawiera ono błędy, możliwe jest złożenie korekty. Termin na złożenie korekty wynosi 30 dni od daty złożenia pierwotnego sprawozdania. W przypadku stwierdzenia błędów przez organ kontrolny, korekta musi być złożona niezwłocznie po otrzymaniu wezwania do jej dokonania.

Podsumowanie

 • BDO jest systemem ewidencji odpadów obowiązkowym dla przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z gospodarką odpadami.
 • Sprawozdania BDO należy składać do 15 marca za rok poprzedni.
 • Sprawozdanie BDO musi zawierać dokładne dane dotyczące wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych odpadów.
 • Zwolnienia z obowiązku składania sprawozdań mogą dotyczyć małych firm i podmiotów nieprowadzących działalności odpadowej.
 • Sprawozdanie zerowe jest wymagane w przypadku braku działalności odpadowej w danym roku.
 • Pomoc specjalisty może zwiększyć dokładność i rzetelność sprawozdania oraz zmniejszyć ryzyko błędów.
 • Korekta sprawozdania musi być złożona w terminie 30 dni od stwierdzenia błędów.

Pamiętaj, że terminowe i prawidłowe złożenie sprawozdania BDO jest kluczowe dla uniknięcia kar i zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

error: Content is protected !!